- Kancelaria Radcy Prawnego
foto1 foto2 slider slider

"Male nostro iure uti non debemus"


nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa,
(Gaius)

"Actum ne agas "


Nie rób tego, co już jest zrobione,
(Terencjusz)

"Volenti non fit iniuria"


chcącemu nie dzieje się krzywda ,
(Ulpian)

"Aequitas sequitur legem "


Słuszność idzie za prawem,

Problemy i wątpliwości naszych uczestników

faqZFŚS - Konkubinat

Pytanie:

W naszej firmie występuje problem konkubentów wychowują wspólne dziecko. Regulamin nie definiuje konkubinatu i mówi o rodzinie, czy będą to osoby uprawnione? 

Odpowiedź:

To zagadnienie powinno być rozstrzygnięte postanowieniami Państwa regulaminu ZFŚS, gdyż on jest źródłem prawa pracy zgodnie z normą art. 9 K.P. Jeśli macie Państwo definicję uprawnionych, od jakich tak naprawdę zbieramy oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny, która wyraźnie precyzuje, że uprawnionymi jest mąż, żona i dzieci bez dodatkowych oznaczeń, to należy pamiętać, że konkubinat nie jest małżeństwem. Tym samym do dochodów bierzemy pracownika i jego dzieci, bez uwzględnienia matki dzieci. Jeśli zaś w regulaminie jako uprawnionych wskażemy na przykład, osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe, to konkubenci co do zasady prowadzą razem gospodarstwo i wtedy od tych osób bierzemy oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny i one są uprawnione do korzystania ze świadczeń.  


faqZFŚS - Kwota bazowa,

Pytanie:

 rokuJaka jest kwota odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2013, ponieważ interpretacji na ten temat jest mnóstwo?

Odpowiedż:

Kwestia ta jest przedmiotem uregulowania ujętego w art. 53 Karty Nauczyciela w związku z art. 30 ust 3, który to ostatecznie odsyła do kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na 2013 r. W chwili obecnej ustawa budżetowa została przegłosowana prze Senat, choć jak wiadomo nie jest to koniec drogi legislacyjnej i na chwilą obecną kwota bazowa wynosi ( 2717, 59 zł).   


faqPodatek dochodowy od osób fizycznych,

Pytanie:

Czy w przypadku przyznawania zapomogi z uwagi na okoliczność wystąpienia pożaru musimy żądać dokumentów potwierdzających takie zdarzenie, na przykład dokumentów od straży pożarnej, aby przyznać zapomogę zwolnioną z podatku?

Odpowiedź:

Jeśli pracownik posiadałby dokumenty potwierdzające  zdarzenie to z całą pewnością przyznana zapomoga mogłaby korzystać zwolnienia do kwoty 2280 zł, niemniej niekiedy do dokonania zwolnienia z podatku dochodowego takiego świadczenia nie trzeba dokumentów, gdyż zgodnie z interpretacjami Izb Skarbowych, dowodem może być wszystko co jest zgodnie z prawem. Tym samym wystarczyłoby oświadczenie pracownika oraz innych osób, a także zdjęcia pogorzeliska.   


faqPrawo pracy - długotrwała umowa na czas określony,

Pytanie:

W naszej firmie zawierane są długotrwałe (7 letnie i dłuższe), umowy na czas określony. Czy pracownicy lub też byli pracownicy bedą mogli z tego tytułu dochodzić jakiś świadczeń od pracodawcy. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest ujęta w przepisach Kodeksu pracy, lecz stała się przedmiotem zainteresowania kilku orzeczeń Sądu Najwyższego. W tym to orzecznictwie SN wyraził pogląd, że długotrwała umowa zawarta na czas określny może być traktowana jako umowa zawarta na czas nieokreślony. Oznacza to, że jeśli Sąd ustali w takim przypadku, iż w miejsce umowy zawartej na czas określony powinna być zawarta umowa na czas nieokreślony, pracownik będzie miał prawo występować z określonymi żądaniami. Najczęściej tak się dzieje w po rozwiązaniu umowy, gdzie możliwe jest żądanie ustalenia istnienia stosunku pracy lub odpowiednich odszkodowań.  


faqPodatek dochodowy od osób fizycznych, - zwolnienie 380 zł.,

 

Pytanie:

Mamy w zakładzie zatrudnionych na część etatu i przyznajemy im świadczenie z środków ZFŚS, czy mają oni obowiązek składania oświadczenia, iż u nas lub innego pracodawcy wykorzystali już limit ustawowy zwolnienia podatkowego.

Odpowiedź: 

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami Izb Skarbowych nie ma takiego obowiązku, gdyż musimy pilnować takiego limitu w naszym zakładzie pracy i zwalniać pracownika do całego limitu 380 zł, przekazując mu jedynie informację o takim fakcie, a on będzie miał obowiązek rozliczyć niedopłatę w PIT. 


faqPodatek dochodowy od osób fizycznych, - zwolnienie 2280 zł dla emeryta,

 

Pytanie:

Czy emeryci mogą korzystać ze wszystkich świadczeń z zakładu pracy bez podatku, czy też podlegają one opodatkowaniu?

Odpowiedź:

Zwolnienie podatkowe dla emerytów w roku wynosi 2280 zł na osobę i dotyczy wszystkich świadczeń uzyskiwanych z zakładu pracy, po przekroczeniu tego limitu stosujemy ryczał wynoszący 10 %. 


faqZFŚS- zatrudnienie emeryta i prawo do świadczeń socjalnych,

 

Pytanie:

Omawiane przez nas orzeczenie dotyczyło tylko i wyłącznie sytuacji gdy emeryt podejmie zatrudnienie, a nie prowadzi działalność gospodarczą, gdyż prowadząc działalność nie nabywa statusu pracowniczego, który wypiera status emerycki.  

 

Odpowiedź:

Moja wątpliwość: czy emeryt nauczyciel prowadzący działalność gospodarczą (firma jednoosobowa) może korzystać z funduszu socjalnego w placówce (szkole), z której odszedł na emeryturę?


faqZFŚS- a wspólne korzystanie ze świadczeń,

 

Pytanie:

Jak potraktować pracowników gminy , którzy nie są zatrudnieni w szkole a gmina chce, żeby przyłączać ich do socjalu szkoły, ponieważ pracują w Zespole obsługi Oświaty?

Odpowiedź:

Jeśli dla takich osób pracodawcą jest Zespół Obsługi Oświaty - to tam powinien być tworzony fundusz i tam oni powinni korzystać. W przypadku gdy zaś takie osoby są pracownikami gminy to gmina ma obowiązek tworzyć fundusz i tam takie osoby korzystają ze świadczeń socjalnych. Oczywiście w wskazanych przypadkach można by takie osoby objąć działaniem przez Państwa funduszem, ale tylko jeśli na podstawie art. 9 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostało zawarte porozumienie o wspólnym prowadzeniu funduszu.


faqPodatek dochodowy od osób fizycznych, - zapomoga w związku z chorobą,

Pytanie:

Czy przyznając zapomogę w związku z chorobą, powinniśmy wymagać  szczegółowych rachunków i  uzasadnień?

Odpowiedź:

Przyznanie zapomogi uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia losowego (życiowego), a w tym przypadku najlepiej, aby doszło do wydania przez lekarza zaświadczenia o długotrwałej (przewlekłej) chorobie. Wtedy możemy przyznać zapomogę zwolnioną z podatku.   


faqPodatek dochodowy od osób fizycznych - a imprezy integracyjne,

 

Pytanie:

Czy przy rozliczaniu imprez integracyjnych, należy pobrać podatek dochodowy od pracowników. Jeśli tak to czy również od pracowników którzy wnioskowali o udział  w imprezie, a na niej nie byli? 

Odpowiedź:

Udział pracownika w imprezie integracyjnej jest dochodem dla takiej osoby, tym samym jeśli nie stosujemy tu limitu 380 zł to należy pobrać od „wysokości uzyskanego świadczenia” podatek dochodowy. W zakresie emerytów, rencistów zapewne zastosujemy zwolnienie 2280 zł. Bardziej kłopotliwa będzie jednak sytuacja w zakresie pobrania podatku dochodowego od pracownika który na imprezie nie był, ale zdeklarował się iż będzie lub osoby która, takiej deklaracji nie złożyła choć mogła. W takim przypadku zgodnie z orzecznictwem NSA z 2012 podatek należy pobrać nawet od pracownika, który na imprezie nie był choć mógł być. Niemniej to orzecznictwo już 2013 r. się zmieniło wskazując, że podatek należy pobrać jedynie od tych co byli na imprezie. 


faqZFŚS - a kontrola ZUS,

Pytanie:Byłam  uczestniczką szkolenia o ZFŚS, prowadzonym przez Pana. Jestem pracownikiem ds. socjalnych. Moja radość w zakresie braku kontroli z ZUS nie trwała długo, bo właściwie po 2 dniach proszona zostałam o dokumenty z ZFŚS. Wiem, że moim jedynym przewinieniem to są paczki dla dzieci w tej samej wysokości, no i oczywiście rok 2009 ,w którym przejęłam Fundusz i pomocą świąteczna dla pracowników  były paczki o takiej samej zawartości. Wśród dokumentów dotyczących całej procedury przyznawania paczek było ksero Rachunkowości Budżetowej Nr3/2009 - INFOR , gdzie na stronie 28 w tabeli Świadczenia świąteczne widnieje  zapis - "Paczki świąteczne sfinansowane ze środków ZFŚS nie podlegają oskładkowaniu niezależnie od ich wartości (paragraf 2 ust.1 pkt 19 rozporządzenia składkowego". Czy to wystarczy do obrony przed Kontrolującymi?  Kontrolują lata 2009-2011 i wiem ,że w tym okresie ZUS nie "czepiał się paczek" tylko nie mogę znaleźć żadnego wyroku sądu lub innego broniącego mojego pracodawcę od ewentualnych konsekwencji.

Odpowiedż: 

Niestety, ZUS właśnie od 2009 r., podjął czynności w zakresie oskładkowania wadliwie wydatkowanych świadczeń socjalnych w tym nieróżnicowanych paczek dla pracowników lub ich dzieci. Wskazany przez Panią publikator choć osobiście się z nim nie zapoznawałem, ale z tego co Pani pisze odnosił się do rozporządzenia wskazującego, że żadne świadczenia z ZFSS nie są oskładkowane. Tym samym nie ma żadnych poważnych publikatorów w tym orzeczeń, które mogły by tu Pan pomóc lub może inaczej ja takich nie znam. Wiem również, że taka praktyka kilka lat temu był i tak się powszechnie robiło. Osobiście bardziej kładłbym nacisk, na pogląd że każdy tak dotychczas robił, w tym również prawdopodobnie ten oddział ZUS, a także powoływałbym się na orzeczenie o tych nieróżnicowanych imprezach integracyjnych, (II PK 74/08 - 24 października 2008 )ze w zakresie wypłacania świadczeń globalnych nie trzeba ich różnicować (a więc analogicznie nie trzeba było u Państwa tego różnicować). Podkreślam jednak, że są to naciągane przesłanki, ale jak inspektor będzie bardziej ludzki, to może Państwa nie oskładkuje.


faqZFŚS - a prawo do świadczeń emeryta podejmującego działalność gospodarczą,

Pytanie: 

Witam, byłam uczestniczką szkolenia w 2013 r.

Moja wątpliwość: czy emeryt nauczyciel prowadzący działalność gospodarczą (firma jednoosobowa) może korzystać z funduszu socjalnego w placówce (szkole), z której odszedł na emeryturę ? 

Odpowiedź: 

Omawiane przez nas orzeczenie dotyczyło tylko i wyłącznie sytuacji,  gdy emeryt podejmie zatrudnienie, a nie prowadzi działalność gospodarczą, gdyż prowadząc działalność nie nabywa statusu pracowniczego, który wypiera status pracowniczy. Tym samym osoba ta będzie uprawniona ze świadczeń socjalnych w Państwa zakładzie pracy. 


faqZFŚS- odpis na osoby pozostające na urlopach wychowawczych,

Pytanie:

Witam, w nawiązaniu do naszej wczorajszej rozmowy, zwracam się z uprzejmą prośba o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy podając przeciętną liczbę zatrudnionych w celu rozliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wliczamy osoby przebywające na urlopach wychowawczych ?

Odpowiedź: 

Zgodnie z art 5 ustawy mamy do czynienia z następującą okolicznością: ... Art. 5. 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Tym samym odpowiedź na zadane pytanie kryje się w zwrocie „zatrudniony” co powoduje, że dokonując skrótu myślowego,  należy do takich osób zaliczyć wszystkich posiadających umowę o pracę. Oczywiście do takimi osobami są pozostający na urlopie bezpłatnym. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest artykuł załączony poniżej; 

Stefaniak. 

 

artykuł

Sł.Pracow. 2011/4/19-21

 

 

 

ZFŚS w 2011 r.: nowe możliwości. Teza 2

 

Pracodawca obliczający przeciętne zatrudnienie w roku w celu naliczenia odpisu na fundusz [zakładowy fundusz świadczeń socjalnych] powinien uwzględnić wszystkich zatrudnionych na podstawie bezterminowych i terminowych umów o pracę, tzn. na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny, na zastępstwo, do prac interwencyjnych, na czas wykonywania określonej pracy, do prac sezonowych - w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Należy dodać, że przepisy regulujące tworzenie i wydatkowanie funduszu nie wyłączają pracowników nie świadczących pracy, np. chorujących i korzystających z urlopów.

 

 

 

 


faqZFŚS - wiele zagadnień,

 

Szanowna Pani, z uwagi na wieloaspektowość Pani pytania pozwolę sobie "rozłożyć je na części pierwsze".

Jak potraktować pracowników gminy, którzy nie są zatrudnieni w szkole a gmina chce, żeby przyłaczać ich do socjalu szkoły, ponieważ pracują w Zespole obsługi Oświaty?

- jeśli dla takich osób pracodawcą jest Zespół Obsługi Oświaty - to tam powinien być tworzony fundusz i tam oni powinni korzystać. W przypadku gdy zaś takie osoby są pracownikami gminy to gmina ma obowiązek tworzyć fundusz i tam takie osoby korzystają ze świadczeń socjalnych. Oczywiście w wskazanych przypadkach można by takie osoby objąć działaniem przez Państwa funduszem, ale tylko jeśli na podstawie art. 9 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostało zawarte porozumienie o wspólnym prowadzeniu funduszu.

Czy tworzyć dla nich osobną listę i rozdzielić odpis tych pracowników wg zasad szkolnego regulaminu ZFŚS ?

- zasadniczo nie można takiego działania podejmować, jednak sytuacja jest uzależniona od odpowiedzi na powyżej zadane pytanie.

CZY PRZYDZIELAJĄC ZAPOMOGĘ ZWYKŁĄ W ZWIAZKU Z Z TRUDNĄ SYTUACJĄ MATERIALNĄ RODZINY POWINNIŚMY WYMAGAĆ RACHUNKÓW I SZCZGÓŁOWYCH UZASADNIEŃ?

- zasadniczo przyznanie zapomogi uzależnione jest zaistnienie zdarzenia losowego (życiowego), a więc zasadne jest uzasadnienia prawa do zapomogi losowej i jeśli ma być ona zwolniona z podatku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające zaistnienie takiego zdarzenia. Jeśli nie ma dokumentów to dopuszczalne jest również inne dowodu, które są nie są prawu przeciwne. Tym samym w zależności od rodzaju zdarzenia różnie będzie wyglądała kwestia jego udowadniania.  

 I JAKI DOCHÓD NA OSOBĘ UWZGLĘDNIĆ   W CZASIE PRZYDZIELENIA TAKIEJ ZAPOMOGI ?

- w przypadku zapomogi losowej najważniejsze jest zaistnienie tego zdarzenia tym samym sytuacja dochodowa jest, a więc średni dochód na członka rodziny jest tu mniej istotny i on warunkuje jedynie przyznawanie kwot zróżnicowanych w przypadku różnych pracowników, nie obliguje zaś do stosowania grup dochodowych. 


faqZFŚS - likwidacja zakładu budżetowego,

 

Pytanie:

Witam, jestem przedstawicielem samorządowego zakładu budżetowego, w którym jest tworzony ZFŚS, a na koncie funduszu są środki. Samorządowy zakład budżetowy najprawdopodobniej z końcem roku będzie zlikwidowany. Co stanie się ze środkami, jeżeli nie zostaną wypłacone pracownikom ?

Odpowiedź: 

W tym zakresie należy zwrócić uwagą to tak naprawdę stanie się z Państwa zakładem pracy, gdyż zgodnie z prawem upadłościowym w przypadku upadłości zakładu pracy środki przechodzą na Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaś w przypadku zastosowania art. 23 (1) k.p. a więc przejście części lub całości zakładu pracy na nowego pracodawcę środki te mają przejść proporcjonalnie za pracownikami. Niemniej obawiam się, że w tym przypadku dojdzie do zagarnięcia ich przez organ prowadzący. Więc lepiej je rozdysponować przez likwidacją jednostki. 


faqPodatek dochodowy od osób fizycznych - a zwolnienie z tytułu długotrwałej choroby,

 

Pytanie;

Czy pracownikowi któremu przyznano zapomogę z tytułu długotrwałej choroby, można zwolnić to świadczenie z podatku i czy w takim przypadku pracownik musi dostarczyć zaświadczenia lub dokumenty?

Odpowiedź;

Pracownikowi otrzymującemu taką zapomogę można nie odprowadzać podatku, jeśli dostarczy zaświadczenie o chorobie przewlekłej, gdyż zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej Bydgoszcz za chorobę długotrwałą należy  rozumieć chorobę przewlekłą, nieuleczalną i wrodzoną. Tym samym korzysta ona ze zwolnienia do kwot 2280 zł. 


tel (81) 469-29-29
mail ius@iusconsultor.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na numer lub mail